Kalender

30.11.2017 - Automatische ontspanningstoestellen
Elk jaar stuurt de ontvanger der directe belastingen in de loop van de maand november een bericht 681 naar de personen die als eigenaar van automatische ontspanningstoestellen gekend zijn. In geval van niet-ontvangst : borderel 680 aanvragen met het oog de bestelling van de fiscale kentekens 682.

30.11.2017 - Btw
Optie voor een ander stelsel van periodieke btw-aangiften (maandelijkse of kwartaalaangiften) in te dienen per aangetekende brief. De aanvraag heeft uitwerking op 1 januari 2018.Administratieve inlichtingen: Btw-controlekantoor

30.11.2017 - Veiligheid - OR
Eventueel, vergadering van het comité PBW en van de OR houden.Maandverslag voor de dienst voor preventie en bescherming opstellen.

30.11.2017 - Boekhouding
Centraal boek bijwerken.

Inventarisprocedure voorbereiden. (*)(*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit.

30.11.2017 -

05.12.2017 - RSZ
Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 35% van de bijdragen verschuldigd voor het 4de kwartaal 2016 betalen.Administratieve inlichtingen: RSZ PR BE63 6790 2618 1108

05.12.2017 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid
Afgifte van het formulier C 131 B "Verklaring van arbeid in een deeltijdse arbeidsregeling".Administratieve inlichtingen: Betrokken personeelsleden

08.12.2017 - Statistiek
Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3 928 137 EUR haalden : PRODCOM-enquête over november indienen.Administratieve inlichtingen: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

15.12.2017 - Btw
Per aangetekende brief aanvraag indienen om vanaf 1 januari 2018 de vrijstellingsregeling te kunnen genieten; bij de aanvraag de omzet van de eerste drie kwartalen opgeven en een raming van de omzet van het vierde kwartaal (art. 2, § 3 nieuw BTW-KB nr. 19).Administratieve inlichtingen: Plaatselijke btw-controle

15.12.2017 - Vakantie
Bericht uithangen m.b.t. de feestdagen van 2018 en hun eventuele vervanging.

15.12.2017 - Bedrijfsvoorheffing
BV ingehouden in november betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 38 390 EUR aan BV moeten betalenAdministratieve inlichtingen: OntvangkantoorWerkgevers die jaarlijks minder dan 38 390 EUR aan BV moeten betalen: voorschot betalen gelijk aan de werkelijk verschuldigde BV voor de maanden oktober en november van het lopende jaar.Administratieve inlichtingen: Ontvangkantoor

20.12.2017 - Btw
- Maandaangevers: aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van november betalen.Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel

- Maandaangifte van intracommunautaire handelingen (voor BTW maandaangevers en kwartaalaangevers voor zover het totaalbedrag, per kwartaal van hun vrijgestelde leveringen van goederen de drempel van 50 000 EUR heeft overschreden in de loop van ( een van de ) vorige vier kwartalen.

- Kwartaalaangevers : betaling van het tweede voorschot.Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel

- Teruggaafsaldo (maandelijkse teruggave): zie 20 februari.

20.12.2017 - Statistiek
INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.Administratieve inlichtingen: via de internettoepassing OneGate

20.12.2017 - Voorafbetalingen
(*)Voorafbetalingen (VA 4) storten om een belastingvermeerdering te vermijden.Administratieve inlichtingen: Dienst Voorafbetalingen

PR voor natuurlijke personen: BE07 6792 0023 4066

PR voor rechtspersonen: BE20 6792 0023 3056(*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit.

22.12.2017 - Bedrijfsvoorheffing
Vennootschappen die in 2016 meer dan 2 500 000 EUR BV hebben ingehouden : betaling van de gedurende de eerste 15 dagen van december ingehouden BV.Administratieve inlichtingen: Ontvangkantoor

22.12.2017 - Btw
Maandaangevers : voorschot betalen dat, naar keuze, gelijk is aan de belasting verschuldigd over de handelingen van 1 tot 20 december of het bedrag verschuldigd voor november (art. 19, § 3 BTW-KB nr. 1).Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel

29.12.2017 - Automatische ontspanningstoestellen
Vóór 1 januari : betaling van de jaarlijkse belasting, na indiening van borderel 680. De afgeleverde fiscale kentekens moeten op 1 januari 2018 op de toestellen worden aangebracht. Vanaf 2 januari 2018 kan de administratie aanvangen met een controle.

29.12.2017 - Veiligheid - OR
Vergadering van de ondernemingsraad houden m.b.t. de inlichtingen over het 3de kwartaal 2017.Eventueel, vergadering van het comité PBW houden.Maandverslag voor de dienst voor preventie en bescherming opstellen.

29.12.2017 - Sociaalverzekeringsfonds voor zelfstandigen
Betaling van de kwartaalbijdrage.Administratieve inlichtingen: Sociaalverzekeringsfonds

29.12.2017 - Btw
De margeregeling: aangetekende brief, om de stilzwijgende verlenging van de optie voor de margeregeling m.b.t. kunstvoorwerpen, verzamelingsobjecten en antiquiteiten (Aanschr. nr. 1/1995) te onderbreken.

29.12.2017 - Educatief verlof
Aanvraag tot terugbetaling voor de werknemers die tewerkgesteld zijn in het Vlaams Gewest en die educatief verlof genomen hebben tijdens het schooljaar 2016-2017.